Bu Aydınlatma Metni, Watsons Club Sadakat Programı üyeleri için paylaşılmış olup, www.watsons.com.tr web sitesi kullanıcılarına yönelik Aydınlatma Metni’ne bu link üzerinden ulaşılabilirsiniz.

 

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu metin ile A.S. WATSON GÜZELLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Watsons”) olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize ve Watsons ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak işlenerek, saklanmasının birincil önceliklerimizden biri olduğunu belirtir, KVKK uyarınca taşıdığımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işleyeceğimizi beyan ederiz.

 1. 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Watsons tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak mağazalar, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralandığı gibi, Watsons mağazalarında yapılan işlemler, çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması, sosyal medya mecralarından sözlü, yazılı ya da e-mail yolu ile ve Watsons’ın erişimine izin verdiğiniz diğer teknolojik araçlarla işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yolları;

 • Watsons Sadakat Kartı Programına (Watsons Card) üye olunması
 • Watsons tarafından yapılan anket, çekiliş ve yarışma gibi etkinliklere katılım
 • Watsons’a yazılı olarak şikâyet ve önerilerde bulunulması

 

 1. 2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler vb. konularda bilgilendirme yapılması, Watsons sadakat kartı işlemleri ve buna ilişkin bildirimlerin yapılması, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel değerlendirmeler (verimlilik, yerindelik analizleri dahil) yapılması, veri tabanı oluşturulması veya pazar araştırmaları çalışmalarının yapılması, kampanya, promosyon, çekiliş ve fırsat faaliyetlerinin yapılması ve sizlerin tüm bu imkanlardan faydalanabilmesi, Watsons tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, bunlarla ilgili talep ve şikayetlerin takibi, kullanıcı ilişkileri yönetimi, kullanıcı memnuniyeti anketleri faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yapılması ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması, sizlerin ve kişisel verilerinizin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması, iş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum süreci, muhasebesel ve mali işlerin yürütülmesi, Watsons’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ve Watsons insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenecektir.

 

 1. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. Maddede detayları verilen ve  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilen hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, A.S. Watson Grup Şirketleri’ne, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma kurulunca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; www.watsons.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini Saray Mahallesi, Site Yolu Caddesi, Anel İş Merkezi, No: 5, Kat:4-5, Ofis No: 9-10, Ümraniye, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.